Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Οι Υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στον τρόπο έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών εκδόθηκαν στα ΦΕΚ Β' 14/12-01-2015, ΦΕΚ 2840 Β/ 22-10-2014 όπως τροποποιήθηκε από ΦΕΚ Β’ 69/16-01-201 και ΦΕΚ Β' 10/09-01-2015.

Πιο συγκεκριμένα στο ΦΕΚ Β' 14/12-01-2015

  • Ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

  • Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

  • Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.

Στο ΦΕΚ Β' 10/09-01-2015 καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για τα ξενοδοχεία και η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων.

  • Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστέρων, με ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Οι υποχρεωτικές για κάθε κατηγορία αστέρων τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα προαιρετικά βαθμολογούμενα κριτήρια ορίζονται στο Παράρτημα εν λόγω απόφασης.

  • Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί με βάση το ισχύσαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ΦΕΚ σύστημα κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31/12/2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω ΦΕΚ.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι κατέχοντες ειδικές πιστοποιήσεις όπως EMAS , Βιολογική γεωργία ή και χρήση βιολογικών προϊόντων, ISO 14001, Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων α. ISO 22000 β. HACCP , CODEX ALIMENTARIUS , Πιστοποίηση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ISO 26000− Social Responsibility Standard λαμβάνουν μόρια που προστίθενται για κάθε διατιθέμενο πιστοποιητικό.

Στο ΦΕΚ 2840 Β/ 22-10-2014 αναφέρεται ο τρόπος κατάταξης σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και ο καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ). ΕΕΔΔ, ορίζονται οι εγκαταστάσεις διαμονής που διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωμάτια ή και σε διαμερίσματα ενός ή περισσοτέρων χώρων με λουτρό. Θα κατατάσσονται σε τρεις (3) κατηγορίες κλειδιών, με ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο (2) κλειδιών, βάσει υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να πληροί η επιχείρηση και βαθμολογούμενων κριτηρίων, από την εφαρμογή των οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθμό μορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να καταταγεί.

pic-3

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έλενα Αντωνογιαννάκη

Χημικός Μηχανικός

Τηλ./Fax : 2821049112

Κινητό Τηλ. : 6976051789

e-mail : elenant1@otenet.gr

Διεύθυνση : Τ.Θ. 747, Τ.Κ. 73142 Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανίων

pic-4