Σύμβουλος Ασφάλειας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

Καθήκοντα

Ο Σύμβουλος Ασφάλειας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων είναι επιφορτισμένος με την πρόληψη των κινδύνων που ενέχουν οι δραστηριότητες φόρτωσης, μεταφοράς και εκφόρτωσης των χαρακτηρισμένων ως επικίνδυνων εμπορευμάτων για το κοινό, τα αγαθά ή το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α. 64834/5491) των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον σύμβουλο ασφάλειας μεταφορών ανατίθενται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα :

  • Εξετάζει κατά πόσο τηρούνται οι κανόνες σχετικά με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
  • Συμβουλεύει την επιχείρηση κατά τις εργασίες που αφορούν στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τα καθήκοντα του Συμβούλου, εξάλλου, περιλαμβάνουν κυρίως την εξέταση των ακόλουθων πρακτικών και διαδικασιών σχετικά με τις οικείες δραστηριότητες :

  • Τις διαδικασίες για την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων,
  • Την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
  • Την ανάλυση και αν παραστεί ανάγκη, τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τα ατυχήματα, τα περιστατικά ή τις σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,
  • Την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη ατυχημάτων, περιστατικών ή σοβαρών παραβάσεων,
  • Την εξακρίβωση κατά πόσον το προσωπικό που ασχολείται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών διαθέτει διαδικασίες εκτέλεσης και λεπτομερείς εντολές,
  • Την ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή την φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών,
  • Την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στα μεταφορικά μέσα, των εγγράφων και εξοπλισμών ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις μεταφορές και τη συμμόρφωση των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισμών με τις οικείες ρυθμίσεις, την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων σχετικά με τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης.

Απαραίτητα Προσόντα

Διπλωματούχος Χημικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός που έχει καταρτιστεί καταλλήλως σε εξουσιοδοτημένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΠΣ Παν/μίου Πατρών) και έχει λάβει ύστερα από εξετάσεις το κατά νόμο οριζόμενο πιστοποιητικό κατάρτισης.

pic-3

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έλενα Αντωνογιαννάκη

Χημικός Μηχανικός

Τηλ./Fax : 2821049112

Κινητό Τηλ. : 6976051789

e-mail : elenant1@otenet.gr

Διεύθυνση : Τ.Θ. 747, Τ.Κ. 73142 Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου Χανίων

pic-4